ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

गत आवमा ४९ कम्पनीले गरे मर्जर तथा प्राप्ति

२०८० कात्तिक, २०  
लगानी
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव)मा ५० ओटा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेका छन् । मर्जर तथा प्राप्तिबाट बनेका २४ कम्पनीले कारोबार पनि थालिसकेका छन् । 

गत आवमा मर्जर तथा प्राप्ति गर्नेमा १२ ओटा बैंक छन्, जसबाट ६ कम्पनी बनेका छन् । यस्तै, १६ ओटा लघुवित्त मर्जर तथा प्राप्ति हुँदा ८ कम्पनी कायम भएका छन् । 

गत आवमा मर्जर तथा प्राप्ति गर्नेमा बीमा कम्पनी पनि छन् । उक्त अवधिमा २१ ओटा बीमा कम्पनीबीच मर्जर तथा प्राप्ति हुँदा १० कम्पनी बनेका छन् । 

गत आवमा मर्जर तथा प्राप्ति भएका कम्पनी र मर्जर तथा प्राप्तिपश्चात कायम भएका कम्पनी

dh{/ tyf k|flKt ePsf sDkgLsf] gfd dh{kZrft sfod sDkgLsf] gfd
g]kfn OGe]i6d]06 a}+s / d]uf a}+s g]kfn OGe]i6d]06 d]uf a}+s
Unf]an cfOPdO{ a}+s / a}+s ckm sf7df08" Unf]an cfOPdO{ a}+s
s'df/L a}+s / Pg;L;L a}+s s'df/L a}+s
lxdfnog a}+sn] l;len a}+snfO{ k|flKt u/]sf] lxdfnog a}+s
k|e' a}+s / ;]~r'/L sdl;{on a}+s k|e' a}+s
nIdL a}+s / ;g\/fOh a}+s nIdL ;g\/fOh a}+s
;fgf ls;fg ljsf; n3'ljQ / cf/Pd8L;L n3'ljQ ;fgf ls;fg ljsf; n3'ljQ ljQLo ;+:yf
g]zgn n3'ljQ / ;dL6 n3'ljQ g]zgn n3'ljQ ljQLo ;+:yf
ljho n3'ljQ / gofF ;f/yL n3'ljQ ljho n3'ljQ ljQLo ;+:yf
cfzf n3ljQn] /fi6« pTyfg n3'ljQnfO{ k|flKt cfzf n3'ljQ ljQLo ;+:yf
wf}nflu/L n3'ljQ / vKt8 n3'ljQ wf}nflu/L n3'ljQ ljQLo ;+:yf
o"lgog nfOkm, k|fOd nfOkm / u'/fF; nfOkm  lxdfnog nfOkm OG:of]/]G;
;"of{ nfOkm / Hof]lt nfOkm  ;"o{Hof]lt nfOkm OG:of]/]G;
;flgdf nfOkm / l/nfoG; nfOkm  ;flgdf l/nfoG; nfOkm OG:of]/]G;
lxdfnog hg/n OG:of]/]G; / Pe/]i6 OG:of]/]G; lxdfnog Pe/]i6 OG:of]/]G;
o'gfO6]8 OG:of]/]G; / chf]8 OG:of]/]G; o"gfO6]8 chf]8 OG:of]/]G;
l;4fy{ OG:of]/]G; / lk|ldo/ OG:of]/]G; l;4fy{ lk|ldo/ OG:of]/]G;
;u/dfyf OG:of]/]G; / n'lDagL hg/n OG:of]/]G; ;u/dfyf n'lDagL OG:of]/]G;
cfOPdO{ hg/n OG:of]/]G; / k|'8]lG;on OG:of]/]G; cfOhLcfO{ k|'8]lG;on OG:of]/]G;
;flgdf OG:of]/]G; / hg/n OG:of]/]G;  ;flgdf lhcfO{;L OG:of]/]G;
l;jfO{;L g]kfn n3'ljQ / cfFlwvf]nf n3'ljQ l;jfO{;L g]kfn n3'ljQ ljQLo ;+:yf
ldld{/] n3'ljQn] a'4Hof]tL n3'ljQnfO{ k|fKtL u/]sf] ldld{/] n3'ljQ ljQLo ;+:yf
l8k|f]S; n3'ljQ / cfbz{ n3'ljQ  l8k|f]S; n3'ljQ ljQLo ;+:yf
dxfnIdL nfOkm OG:of]/]G; / k|e' nfOkm OG:of]/]G;  k|e' dxfnIdL nfOkm OG:of]/]G;
Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)